Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem internetowym naszkicowane.pl, warunki odstąpienia od tych umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym naszkicowane.pl w wersji elektronicznej. Sklep internetowy dostępny pod adresem naszkicowane.pl prowadzony jest przez Golden Development sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. KRS: 0000746948, REGON: 381150951, NIP: 8133789781. Adres mailowy: info@naszkicowane.pl
§ 2. Warunki ogólne
  1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
§ 3. Prawo do odstąpienia od umowy
  1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  4. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
§ 4. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.naszkicowane.pl/polityka-prywatnosci